Oldal kiválasztása

Minőség-, Környezetirányítási és MEB politika

Home » Minőség-, Környezetirányítási és MEB politika

A MÜ-GU Kft. az újrahasznosítható fémhulladékanyag kereskedelmi és feldolgozási tevékenységeiben elsődleges célkitűzése az MSZ EN ISO 9001:2015 az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ 45001:2018 szabványok és a 333/2011/EU valamint a 715/2013/EU rendelet előírásai szerinti – az érdekelt felek gazdaságos működés keretein belül kielégíthető igényeit is figyelembe vevő – integrált minőség-, környezet-, valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEB) irányítási rendszer működtetésével az optimális nyereségszint mellett a kifogástalan műszaki minőségű-, környezeti- és MEB teljesítményű feldolgozás és kapcsolódó szolgáltatás folyamatos biztosítása annak érdekében, hogy megóvja a környezetet a káros elszennyeződéstől, ugyanakkor pozitív környezeti hatásként a begyűjtött és feldolgozott újrahasznosítható hulladékkal az ipart megfelelő minőségű alapanyaggal lássa el. A rendszer fejlesztéseként vállalkozásunk 2021. évben a környezeti teljesítményének emelésére és a megrendelői elvárások teljesítésére a vas- és acél; alumínium és réz törmelék hasznosítás folyamataira szabályozást készített, vezetett be és tervezetten 2022-ben akkreditált felülvizsgálóval igazoltat.

A társaság egésze elkötelezett abban, hogy e küldetésünknek, illetve feladatunknak a lehető legteljesebb mértékben megfeleljünk. Mindebből természetszerűen következik, hogy értékrendszerünk középpontjában a megrendelőink, az érdekelt felek és a környezet állnak. Mindezt a tevékenységet úgy végezzük, hogy a munkatársaink, illetve az együttműködő partnereink, illetve látogatóink, valamint mindazon személyek számára akik a tevékenységeinkkel kapcsolatban a telephelyünkön, munkaterületeinken – a jogi és az esetlegesen vállalt, az érdekelt felektől érkező előírások betartása mellett, a vezetőség és szak-vállalkozó által értékelt munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatok alapján a tervezett intézkedések eredményeként – a biztonságot meg tudjuk teremteni, a kockázatokat az észszerűség és a gazdaságos működés keretein belül az elfogadható szintre tudjuk csökkenteni. Kiemelt figyelemmel kezeljük a fizikai sérülések és egészségkárosodások megelőzését a hulladékok gyűjtése, szállítása és feldolgozása terén.

Ennek érdekében:

 • Üzleti folyamatainkat az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ 45001:2018 szabványok szerint felépülő – és a 333/2011/EU valamint a 715/2013/EU rendelet előírásainak teljesítését is biztosító – integrált irányítási rendszer keretében szervezzük és működtetjük.
 • Az érdeklődők és a leendő megrendelők igényeit a rendelkezésre bocsátott információk átvizsgálását követően a szükséges kiegészítések, pontosítások, egyeztetések során oly mértékben kívánja megismerni – a meglévő sokéves szakmai tapasztalat, valamint a vevőkkel folytatott kommunikáció során begyűjtött információk elvárások értékelésével, figyelembe vételével – hogy a megrendelők kifejezett igényein túl lehetőség szerint az általuk elvárható igények is érvényesüljenek.
 • A környezetvédelmi tevékenység során folyamatosan tájékozódik a technológiai fejlesztésekről és a gyakorlati működését folyamatosan fejleszti az elérhető legjobb technika, technológia alkalmazásával.
 • A megrendelőkkel és az érdekelt felekkel folytatott és a szervezeten belüli, valamint a szállítókkal (alvállalkozókkal, beszállítókkal) való kommunikáció során biztosítja, hogy a felmért, illetve meghatározott igények, környezetvédelmi és MEB elvárások a megvalósítás során a szakma számára egyértelműek, és a gazdaságos működés keretein belül megvalósíthatóak legyenek.
 • Vállalkozásai során, azok minden fázisában a szerződésben, megrendelésben vállalt műszaki-, minőségi-, környezetvédelmi és MEB követelmények, a szakmai előírások, jogszabályi követelmények maradéktalan betartása és partnerei általi betartatása vezérli.
 • Az erőforrások hatásos felhasználása mellett társaságunk gondoskodik az indokolatlan környezetterhelés megelőzéséről.
 • Eszközparkjának racionális fiatalításával és szabályozott állapotellenőrzésével, karbantartásával megelőzi a meghibásodásokból adódó késedelmes, illetve hibás teljesítést, illetve az indokolatlan mértékű környezetterhelést, valamint az elhasználódásból meghibásodásból adódó baleseteket, veszélyes eseteket.
 • Folyamatosan figyelmet fordít a korszerű szakmai, környezetvédelmi és MEB ismeretek munkatársak, illetve telephelyünkön dolgozó alvállalkozók általi elsajátítására, alkalmazására.
 • A minőségre, környezeti- és MEB teljesítményre jelentős hatással bíró tevékenységeket irányító, végző és ellenőrző személyek felelősségét, hatáskörét és kölcsönös kapcsolatát úgy szabályozza, hogy annak eredménye a megrendelő igényei maradéktalan teljesítésének biztosítéka legyen.
 • A Társaság az optimális nyereségszint eléréséhez szervezett tevékenységével, belső költségeinek csökkentésével és hatásosságának növelésével, biztonságos munkakörnyezetének állandó fejlesztésével, a baleset, egészségkárosodás miatt kieső munkaidő csökkentésével, és gazdálkodási stabilitásának hosszú távú megtartásával járul hozzá.
 • A működési környezetünkben bekövetkező változásoknak, a műszaki fejlődésnek és integrált irányítási rendszerünknek megfelelően folyamatosan felülvizsgáljuk, fejlesztjük működésünket.
 • Az értékelt munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatok alapján, azok megelőző jellegű kézbentartására a munkatársain kívül az érintett folyamatokban együttműködő vállalkozókat, illetve a területre érkező látogatókat tájékoztatja az őket érhető hatásokról és azok eredményes megelőzésének feltételeiről, továbbá a munkavégzésünkkel kapcsolatba kerülhető más érdekelt felek („épp arra járók”) kapcsán gondoskodunk a veszélyes esetek kialakulásának csökkentéséről.
 • A Társaság a minőség-, környezeti- és MEB politikához kapcsolódó konkrét céljait a vezetőségi átvizsgálások során meghatározza, illetve teljesülésüket értékeli.

A folyamatokra vonatkozó konkrét minőség- és a jelentős hatású környezeti tényezőkhöz kapcsolódó környezeti célkitűzéseket a MÜ-GU Kft. vezetősége meghatározta, dokumentálta, teljesülésüket ellenőrzi, a célkitűzéseket a megrendelők és a társaság tulajdonosai és vezetői által meghatározott elvárásoknak megfelelően módosítja, aktualizálja.

A társaság minőség- és környezeti céljainak megvalósításához elvárja szállítói (alvállalkozói, beszállítói) azonosulását, elkötelezettségét is. Mindezek érdekében a szállítók kiválasztásánál törekszik az ISO 9001, ISO 14001 és az MSZ 45001 szabványok szerint tanúsított cégek alkalmazására.

A Társaságnál a minőségért, környezeti és MEB teljesítményért viselt felelősség nem korlátozódik a vezetésre. A MÜ-GU Kft. minden munkatársa felelős saját munkája minőségi-, környezeti- és MEB teljesítményéért, az Integrált Irányítási Rendszer előírásainak betartásáért, valamint a rendszer folyamatos fejlesztéséért.

A minőség-, környezeti- és MEB politika minimumszintje a vonatkozó jogszabályi, illetve szabványokból származó szakmai kötelezettségek betartása, melyekre mint alapra ráépül a megrendelőktől és az érdekelt felektől közvetlenül kapott, vagy kért véleményekből származó reális igények kielégítésének szándéka.

Mindezek megvalósíthatatlanok a vezetés – de valamennyi munkavállaló – elkötelezettsége nélkül. Ezért a Társaság felső-vezetése kinyilvánítja, hogy a legmesszemenőbb mértékben elkötelezett, az integrált minőség (MSZ EN ISO 9001:2015), a környezetközpontú (MSZ EN ISO 14001:2015) és az az MSZ 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer, továbbá a 333/2011/EU valamint a 715/2013/EU rendelet előírásait teljesítő rendszer létrehozása, bevezetése, működtetése és folyamatos fejlesztése iránt. Ugyanígy mindent megtesz, hogy a munkavállalók cég iránti elkötelezettsége magában foglalja az integrált rendszer iránti elkötelezettséget, melynek érdekében a vezetés a munkavállalók megfelelő képzéséről és motiválásáról gondoskodik.

Az Integrált Irányítási Rendszer részeként a vezetés biztosítja, hogy ennek érvényesítése megfelelő, cégen belüli támogatást és ösztönzést kapjon, valamint kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megfelelő vezetői és adminisztratív ellenőrzések működjenek.

A MÜ-GU Kft. mint környezethasználó is, folyamatosan arra törekszik, hogy a megfelelő technológiák alkalmazásával és betartásával a tevékenységéből származó környezetterhelést és a MEB kockázatokat a lehető legkisebb mértékűre csökkentse. Kiemelt figyelemmel kezeljük a sérülések és egészségkárosodások megelőzését.

Ennek érdekében a vezetés biztosítja, hogy a munka és technológiai folyamatok a célhoz legyenek rendelve, és a vezetői, illetve adminisztratív ellenőrzések működjenek, valamint visszacsatolással ez a politika fennmaradjon, teljesüljön és a társaság a környezeti és MEB jellemzőket illetően az általános javulás felé haladjon.

A környezeti és MEB célok elérése érdekében a vezetés a következőkre kiemelt figyelmet fordít:

 • A Társaság minden szintjén erősíteni kell az elkötelezettséget, és a felelősségérzetet a környezeti szennyezések és az események (balesetek, majdnem balesetek) megelőzését és csökkentését illetően. E célnak a MÜ-GU Kft. oktatási, képzési és ösztönzési rendszerében meg kell jelennie.
 • Biztosítani kell a környezeti és munkabiztonsági érdekeket szolgáló együttműködést az érdekelt felekkel (hatóságokkal, önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, lakossággal, stb.).
 • Minden bevezetés előtt álló új tevékenységünk környezetre és a munkabiztonságra gyakorolt hatását fel kell mérni. A beruházókat ösztönöznünk kell, hogy az új technológiák a régieknél környezetkímélőbbek, illetve biztonságosabbak legyenek.
 • A Társaság keresi a lehetőségeket a feldolgozás során keletkező hulladék kezelési technológiák folyamatos javítására, hogy azok hatása a környezetet kevésbé terhelje.
 • Mind szélesebb körben törekedni kell a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására.
 • Telephelyeinken, illetve feldolgozási és a kapcsolódó szolgáltatási tevékenységünket érintően munkát végző alvállalkozóktól, látogatóktól el kell várni, hogy a környezeti tényezőket és a munkabiztonságot illetően társaságunk belső szabályait alkalmazzák.
 • Gondoskodni kell a Társaság egyéb tevékenysége során keletkező hulladékok és veszélyes hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.
 • A MÜ-GU Kft. elkötelezett a jogszabályokban, szabványokban előírt és az érdekelt felek által elvárt és bevállalt egyéb kötelezettségek maradéktalan teljesítése iránt.

A MÜ-GU Kft. vezetése összhangot kíván teremteni a megrendelők és az érdekelt felek igények kielégítése, a cég üzleti céljai, és a környezet megóvása és a biztonságos munkakörnyezet között.

Ennek érdekében a minőség-, környezetközpontú-, illetve MEB irányítási rendszereket integrált rendszerként kezeli.

A vezetés az integrált rendszer minőség-, környezet- és MEB politikája teljesülésének, fenntartásának és fejlődésének garanciáját látja abban, hogy e politikákat a külső és belső nyilvánosság elé tárja.

 

 

Budapest, 2021. november 01.

Hoffmann Nándor

ügyvezető

 

Kapcsolat

Üzenet küldése

Vállalati: Mutasd

Lakossági: Mutasd

Nyitva tartás

H-Cs: 7:15-16:00-ig P: 7:15-14:30-ig

Lakossági beszállítók részére:

H-CS: 7:15-15:00-ig P: 7:15-13:30-ig

Autókivonás:

H-Cs: 7:15-14:30-ig P: 7:15-13:00-ig

Ebédszünet: 12:00-12:30-ig

Megközelíthetőség

Mü-Gu Kft.

H-1239 Budapest, Ócsai út 4/a.

H-2351 Alsónémedi, Belterület hrsz 3310/4

Térkép

A telephelyeinken LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY és biztonságos, ZÁRT LÁBBELI használata kötelező!