Oldal kiválasztása

Általános szerződési feltételek

Home » ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési feltételek PDF formátumban

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÜLLER-GUTTENBRUNN HULLADÉKANYAG KERESKEDŐ ÉS FELDOLGOZÓ KFT.  SZERZŐDÉSES JOGVISZONYAI TÁRGYÁBAN

PREAMBULUM

a Müller-Guttenbrunn Hulladékanyag Kereskedő és Feldolgozó Kft. (székhelye: 1239 Budapest, Ócsai u. 4/A, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-065577, adószáma: 10311260-2-43, bankszámlaszáma: Oberbank AG 18400010-02494845-70100024, VPID száma: HU0000059552, Fémkereskedelmi engedély száma: FE00031800001, KTJ száma: 100673088, KÜJ száma: 100188950, GLN száma: 5990501359002, képviseli: Hoffmann Nándor ügyvezető önállóan, mint szerződő fél (a továbbiakban: Mü-Gu Kft.) annak érdekében, hogy az adásvétel útján történő, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok felvásárlását és tulajdonjogának átruházását, szállítását az (egyedi) adásvételi szerződések, továbbá minden egyéb jogviszonyt keltező szerződések (a továbbiakban együttesen: Szerződés) megkötését egységesítse, és egyszerűsítse, a Polgári Törvénykönyv, a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. Tv Törvény (a továbbiakban: Fémtv.), illetve annak végrehajtására kiadott 443/2013.(XI.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) jogszabályi rendelkezéseinek megfelelő tartalmú általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazza.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Mü-Gu Kft. által létesített bármilyen fémkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos jogviszonyra.

Az ÁSZF kiterjed minden egyéb olyan esetre is, amikor a Mü-Gu Kft partnere a Mü-Gu Kft részére végez egyéb, nem szorosan a fémkereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó tevékenységet, és ennek keretében a Mü-Gu Kft-vel megbízotti, vállalkozói, alvállalkozói, avagy egyéb, szolgáltatás teljesítésére irányuló jogviszonyra lép.

Az ÁSZF – figyelemmel arra, hogy a Mü-Gu Kft. az ÁSZF megismerését a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tulajdonjogát, haszonélvezeti, használati jogát megszerezni illetve átruházni kívánó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek (a továbbiakban: Szerződő Felek) részére már a szerződéskötést megelőzően lehetővé tette – a Szerződés részévé válik, az itt megfogalmazott rendelkezések a Szerződő Felekre nézve szerződéses jogokat keletkeztetnek, illetve kötelezettségeket rónak. A Mü-Gu Kft. és a Szerződő Felek a továbbiakban együttesen: Felek.

Amennyiben a Szerződés és az ÁSZF tartalma eltér egymástól, úgy az előbbi válik a Szerződés részévé.

Amennyiben bármely okból előszerződés (a továbbiakban: Előszerződés) megkötésére kerül sor, az Előszerződéssel létrejött jogviszonyra az ÁSZF rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. Az Előszerződésben a Mü-Gu Kft. és a Szerződő Felek kölcsönös szerződéskötési kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Előszerződésben rögzített későbbi időpontban és az abban meghatározott feltételekkel Adásvételi Szerződést fognak kötni.

Amennyiben a felek között bármely okból nem jön létre írásbeli szerződés, úgy a felek szóbeli megállapodása, ráutaló magatartása alapján kötött szerződéssel létrejött jogviszonyra is alkalmazni kell a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
I. ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK
1. Az Mü-Gu Kft. a Szerződés aláírását megelőzően megismertette a Szerződő Felekkel a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag lényeges jogi helyzetét.

2. A Szerződő Felek a Szerződés aláírásával elismerik, hogy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag adásvételével kapcsolatos összes körülményt megismerték, a hozzá kapcsolódó dokumentációkba betekintést nyerhettek, a Szerződés tárgyát képező fémkereskedelmi engedélyköteles anyag jellemzőiről, összetételéről, tulajdonságairól stb. a Szerződés aláírását megelőzően megfelelő tájékoztatást kaptak.

A Mü-Gu Kft. kijelenti, hogy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag (a Fémtv. mellékletében meghatározott fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó dolog, kivéve a fémtermékek előállítását üzletszerűen folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet által előállított elsődleges alapanyag, félgyártmány, valamint a gumiabroncs és a csomagolóanyagként betöltendő funkcióját még őrző csomagolás) kereskedelmére (fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak a – a felvásárló vagy más személy által – a Fémtv-ben meghatározott hasznosítás céljából történő felvásárlása, ezen felül annak fuvarozása, tárolása, raktározása és értékesítése) vonatkozó összes hatósági engedéllyel, mint fémkereskedő (a fémkereskedelmi engedély jogosultja) rendelkezik.

3. A Szerződő Felek kizárólag a Mü-Gu Kft-vel előzetesen egyeztetett időpontban, az Mü-Gu Kft. által biztosított kísérővel jogosultak a jogviszony tárgyát képező fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot megtekinteni, abból mintát venni.

4. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Mü-Gu Kft. jogosult a raktárkészletében található fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat – a Szerződés aláírását megelőzően – hozzájárulás nélkül szabadon értékesíteni.

5. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Mü-Gu Kft. ajánlatai kizárólag írásban érvényesek.

II. A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS
1. A Szerződés szerinti szolgáltatás szerződésszerű abban az esetben, ha a szolgáltatás tárgya – a Polgári Törvénykönyv, valamint ezen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban – a teljesítés időpontjában alkalmas a felhasználásra, feldolgozásra és szállításra. Rendelkezik azzal a minőséggel, amit a Mü-Gu Kft. elvárhat, figyelembe véve az Szerződő Feleknek a dolog tulajdonságaira vonatkozó nyilvános kijelentéseit, és egyéb nyilatkozatait.

2. A Mü-Gu Kft. és a Szerződő Felek a teljesítés során kölcsönösen együttműködni kötelesek. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében úgy kötelesek eljárni, ahogyan az az adott helyzetben általában az elvárható. A Mü-Gu Kft. pedig köteles ugyanilyen módon elősegíteni a teljesítést (így különösen köteles a Szerződő Felek teljesítését előmozdító jognyilatkozatokat haladéktalanul megtenni).

3. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egyes beszállítóikkal szemben az egyes teljesítési részhatáridőket és a véghatáridőt betartatják, a további szerződő partnereket – a Mü-Gu Kft. érdekét kielégítő szerződésszerű szolgáltatás érdekében – szerződésszerű teljesítésre szorítják. A Mü-Gu Kft. és a Szerződő Felek megállapodnak ugyanakkor abban, hogy a teljesítési határidőbe nem számítanak bele azok az időszakok, amelyeken a teljesítés a Szerződő Felek érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan okból (erőhatalom, vis maior, kivitelezésre alkalmatlan időjárás) nem volt lehetséges.

III. A TELJESÍTÉS TARTALMA
1. A teljesítés tartalmát a Szerződés mellékleteként átadott végleges Anyagleírás és fémtartalom határozza meg. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot minőségi szempontból akkor kell alkalmasnak tekinteni, ha az megfelel az előző mondatban említett dokumentumokban leírtaknak (a továbbiakban a jelen szerződés értelmezésében: Anyagleírás), továbbá nem áll fenn olyan körülmény, amely akadálya lehetne a tulajdonjog megszerzésének.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Anyagleírás, a fémtartalom csökkentése irányába, a már létrejött jogviszony folyamán nem módosulhat. A Mü-Gu Kft. az Anyagleírásban foglaltaktól negatív irányba eltérő fémanyagtartalmat a teljesítés során nem fogadja el és kijelenti, hogy emiatt a Szerződő Felekkel szemben kártérítési igényt támaszthat az átadás-átvétel előtt és azt követően.

3. A Mü-Gu Kft. a Szerződő Felek – a fémtartalom növekedésének irányába mutató – módosítás iránti igényét a jogszabályok, hatósági előírások és kötelező szabványok és egyéb előírások megtartása mellett is legfeljebb a Szerződésben megjelölt véghatáridőig fogadja be, a többletköltségek és árajánlat tételes felsorolásával igazolja vissza (specifikáció). Amennyiben a Vevő a visszaigazolásra az annak kézhezvételét követő 5 napon belül írásban észrevételt nem tesz, úgy az Anyagleírás módosítása a visszaigazolás szerinti terjedelemben és feltételekkel jön létre.

4. A Szerződő Felek jogosultak az előző pont szerinti módosításról számlát kiállítani a Mü-Gu Kft. részére, melyet a Mü-Gu Kft. a számlában foglalt esedékességi időpontig kiegyenlíteni köteles. Ennek elmaradása esetén a Mü-Gu Kft. a módosításban foglaltak pénzügyi teljesítését megtagadhatja.

5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az egyes fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok fémtartalma külön-külön az Anyagleírásban felsorolt értékekhez képest ±3%-ot meghaladó eltérést mutat, a különbözet 3%-ot meghaladó részével az utolsó vételár részlet kiegyenlítésével egyidejűleg elszámolják. Amennyiben a fémtartalom eltérésből származó különbözetet az utolsó vételárrészlet kiegyenlítésével nem számolják el, az ebből eredő igény a későbbiek során nem érvényesíthető.

IV. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
1. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átadás-átvételéről a Szerződő Felek a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal értesítik a Mü-Gu Kft-t. A Mü-Gu Kft. köteles az értesítés kézhez vételétől számított 8 napon belül – a Szerződő Felekkel előzetesen egyeztetett időpontban – a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átadás-átvételén megjelenni.

2. Az átadás-átvételi eljárás során a Mü-Gu Kft. és a Szerződő Felek, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott képviselőik, a fuvarozó/szállítmányozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott képviselője illetve képviselőik jegyzőkönyvet vesznek fel a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag állapotáról, állagáról és arról, hogy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megfelel-e az Anyagleírásban megfogalmazottaknak. Az esetleges hibák és hiányosságok a jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek, melyben folyamatosan rögzítik az áruátadás időpontjait és a munkavégzés esetleges akadályait, valamint annak okait. A Mü-Gu Kft. részére történő anyagátadáskor az átadó fél – jelen ÁSZF V./7. pontjában foglaltak szerint – külön dokumentumban nyilatkozik arról, hogy az általa átadott anyag nem tartalmaz robbanékony összetevőket.

3. Az átadás-átvétel folyamata külső helyszínen a következőképpen zajlik. A Szerződésben kötelezett Fél saját költségén, saját szállító eszközeivel a Szerződésben foglalt helyszínre szállítja a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átvételéhez szükséges konténereket. Felek képviselői együttesen eljárva elvégzik a szállítóeszközök és a konténerek üres állapotban történő mérlegelését egy megadott telephelyen, mint mérlegelési helyen (továbbiakban: Külső mérlegelési hely). Felek a mérlegelés eredményét és a mérlegelésben részt vevő szállítóeszközök forgalmi rendszámát jegyzőkönyvben rögzítik. Ezt követően a Szerződő Felek – a Mü-Gu Kft. közreműködésével – a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolási helyén elhelyezi a konténereket. Szerződő Felek a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolási helyén, a Mü-Gu Kft. képviselőjének folyamatos jelenléte mellett, négyféle minőségi osztályba (a, b, c, d) szétválogatva elhelyezi a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a konténerekben. A Felek a konténereket az áruminőségre utaló jelzéssel ellátják, majd a mérlegelési helyre szállítják. A Felek képviselőinek együttes jelenlétében kiállítják a mérlegelési jegyet, valamint a szállítólevelet. Az okmányokon feltüntetésre kerül a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tömege, minőségi osztálya, a szállítóeszközök forgalmi rendszáma és gépkocsivezető neve, valamint Felek képviselőinek neve és aláírása. A Mü-Gu Kft. részére külső helyszínen történő anyagátadáskor az átadó fél – jelen ÁSZF V./7. pontjában foglaltak szerint – külön dokumentumban nyilatkozik arról, hogy az általa átadott anyag nem tartalmaz robbanékony összetevőket. Az okmányok első példányát a Felek átadják a gépkocsivezetőnek, aki a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot az okmányokkal együtt elszállítja a Mü-Gu Kft. telephelyére.

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Mü-Gu Kft. telephelyén (továbbiakban: Mérlegelési hely) a Felek kontroll mérlegelést végeznek – Szerződő Felek kötelesek képviseletre jogosult személyt biztosítani – és amennyiben ennek eredménye +- 1%-os eltérésnél nagyobb értéket mutat a Külső mérlegelési hely méréséhez képest, úgy Felek a súlyeltérést egyeztetik. Ez esetben Felek vagy elfogadják a kontroll mérlegelés eredményét és a Szerződő Felek az alapján jogosultak kiállítani a számlát, vagy a Mü-Gu Kft. jogosult az átvételt megtagadni, és a Szerződő Felek költségén a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a tárolási helyre visszaszállíttatni és kirakodtatni.

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Külső mérlegelési hely és a kontroll mérlegelés eredménye egyezik, vagy az eltérés nem haladja meg a +- 1%-ot, úgy az okmányok második példánya alapján a Szerződő Fél kiállítja a mérlegelt áruról szóló számlát és továbbítja a Mü-Gu Kft-nek.

6. Az elszállított konténereket a Mü-Gu Kft. – a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében – köteles haladéktalanul pótolni. Mü-Gu Kft. tudomásul veszi, hogy a konténerek hiánya a Szerződő Feleket terhelő átadási határidőt módosíthatja.

7. Felek tudomásul veszik, hogy az áru előkészítése és konténerbe pakolása szabadtéri munka. Ennek következtében időjárási körülmények (esőzés) vagy a szállítás nehézségek (vasúti szállítás nehézségei, vagonhiány) a folyamatos munkavégzést akadályozhatják. A Szerződő Felek a munkavégzés akadályát haladéktalanul kötelesek a Mü-Gu Kft-vel közölni, egyúttal az átadási naplóban rögzíteni. Amennyiben az időjárási körülmények a munkavégzést akadályozzák, a kiesett napok számával a Szerződő Feleket terhelő végső átadási határidő meghosszabbodik.

8. Az átadás-átvételhez és a szállításhoz szükséges személyek személyi adatait, valamint a rakodó és szállító eszközök azonosító adatait, típusát és forgalmi rendszámát a Szerződésben a szállításra kötelezett Fél a szállítást megelőző 5 napon belül köteles a másik Félnek írásban lejelenteni. A szállításra kötelezett Fél által kijelölt személyek, valamint szállító és rakodó eszközök a telephelyére történő bejutását a fogadó Fél köteles biztosítani. A szállításra kötelezett Fél kötelezettséget vállal arra, hogy az átvétel, a rakodás és szállítás lebonyolítása céljából kizárólag büntetlen előéletű személyeket vesz igénybe.

9. Azon megrendelések vonatkozásában, amelyek kapcsán a fuvart a Mü-Gu Kft. szervezi meg saját vagy alvállalkozói fuvareszközeivel, a módosítás, vagy lemondás (elállás) jogát a Mü-Gu Kft. fenntartja. Ennek megfelelően a Mü-Gu Kft. jogosult arra, hogy a megrendelés és a teljesítés közötti esetleges árváltozás mértékével a szerződéses értéket egyoldalúan módosítsa.

10. Az elszámolás alapjául szolgál a Külső mérlegelési helyen – közúti fuvarozás esetén a hiteles közúti mérlegen, vasúti szállítás esetén a hitelesített vasúti mérlegen – illetve Mérlegelési helyén mért tömeg. Ez szolgál szintén a további elszámolásoknak és a számla kiállításának alapjául.

11. A Szerződő Felek az átadás-átvételkor adják át a Mü-Gu Kft. részére a fémkereskedelmi engedélyköteles anyaghoz kapcsolódó szükséges dokumentumokat.

12. A Mü-Gu Kft. az átadás-átvételtől viseli az fémkereskedelmi engedélyköteles anyaggal kapcsolatos terheket, kiadásokat és költségeket, viseli továbbá a kárveszélyt, másrészről őt illetik meg annak hasznai.

13. Minden egyéb esetben, amikor a Szerződő Felek által szolgáltatott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átadás-átvétele a Mü-Gu Kft. telephelyén, mint Mérlegelési helyen történik, a Szerződő Felek kötelesek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott képviselőt biztosítani, majd együtt kiállítani a mérlegelési jegyet.

14. A Mü-Gu Kft. jogosult elállni a Szerződéstől, ha a Szerződő Felek a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átadás-átvételét indokolatlanul megtagadják. A Mü-Gu Kft. jelen pont szerinti elállása esetén jogosult a foglaló, illetve a meghiúsulási kötbér megtartására. A foglalón, illetve a meghiúsulási kötbéren felül a Szerződő Felek által fizetett vételárrészletet a Mü-Gu Kft. köteles az elállást tartalmazó nyilatkozat a Szerződő Felek általi kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül visszafizetni, azonban ezen összegbe jogosult beszámítani az elállás miatt őt ért károkat, így különösen a Szerződő Felek szerződésszegő magatartása miatt felmerülő eredeti állapot helyreállításának költségeit.

15. A Mü-Gu Kft. a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Szerződő Felek a vételárat – és esetleges annak járulékait – maradéktalanul nem fizették meg.

V. KELLÉKSZAVATOSSÁG
1. Hibás teljesítés esetén a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit az alábbi kiegészítésekkel rendelik alkalmazni.

2. A Szerződő Felek szavatolnak a Szerződés tárgyát képező fémkereskedelmi engedélyköteles anyag Anyagleírásban szereplő minőségéért és fémtartalmáért.

3. A Szerződő Felek hibás teljesítése esetén a Mü-Gu Kft. elsősorban kijavítást követelhet. A kijavítást – a szolgáltatás tárgyának tulajdonságaira és a hiba jellegére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Mü-Gu Kft-nek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

4. Ha a kijavítás – a hiba természete folytán – lehetetlen, vagy azt a Szerződő Felek nem végzik el, és ez utóbbi esetben a Mü-Gu Kft. a hibát maga sem javítja ki, vagy mással nem javíttatja ki, árleszállításnak van helye.

5. A szavatossági igényt – a felmerült hibát, hiányosságot – a Mü-Gu Kft. a Szerződő Felekkel elvárható időn belül közölni köteles, ellenkező esetben felel minden, a közlés késedelméből eredő kárért.

6. A Szerződő Felek szavatolják, hogy a Szerződés tárgyát képező fémkereskedelmi engedélyköteles anyag nem tartalmaz robbanékony összetevőket, zárt tartályokat, az emberi egészségre és a környezetre káros, valamint az egészségügyi határértéken felüli rádióaktivitást mutató anyagokat. Ellenkező esetben a Szerződő Felek viselik az ezzel összefüggő bárminemű kártérítési igényeket, illetve kötelesek a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag visszavételére.

7. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Mü-Gu Kft. részére történő bármely, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó anyag akár külső helyszínen, akár a Mü-Gu Kft. telephelyén történő átadásakor az átadó szerződő fél külön erre rendszeresített nyilatkozat képviselője általi aláírásával nyilatkozik arról, hogy az általa átadott anyag robbanékony/robbanásveszélyes anyagot, alkatrészt vagy tartozékot nem tartalmaz, az feldolgozásra további robbanásveszély-ellenőrzés nélkül is alkalmas.
Az átadó felet terhel minden abból eredő felelősség, ha jelen ÁSZF rendelkezései, valamint a 7. pontban körülírt átadói nyilatkozatban foglaltak ellenére a Mü-Gu Kft. részére robbanékony/robbanásveszélyes anyagot adott át. Az átadó felelősséget vállal a Mü-Gu Kft.-nek és harmadik személyeknek esetlegesen okozott valamennyi (teljes) kárért, amely az általa átadott anyag robbanásával összefüggésben keletkezett.

8. A szavatossági jogok gyakorlásának határidejére nézve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

VI. JOGSZAVATOSSÁG

1. Az Szerződő Felek szavatolnak a Mü-Gu Kft. korlátozástól mentes tulajdonszerzéséért (jogszavatosság). Kijelentik, hogy a Szerződés tárgyát képező fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tulajdonjogán harmadik személynek olyan joga, mely a Mü-Gu Kft. tulajdonszerzését korlátozná, vagy kizárná, nem áll fenn. A MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél szavatolja a Fémhulladék per-, igény-, és tehermentességét. A MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél kijelenti, és egyben szavatolja, hogy a Fémhulladék tekintetében olyan szerződés a jelen szerződés megkötésekor már nincs hatályban, amely a MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél korlátozásmentes birtoklását és használatát akadályozná vagy kizárná.
A MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél szavatolja továbbá, hogy a Fémhulladékra harmadik személlyel tulajdonjog átruházására irányuló szerződést vagy előszerződést nem kötött, harmadik személytől előleget, foglalót a Fémhulladék tekintetében el nem fogadott, illetve ha igen, azt már visszafizette, illetve a Fémhulladék tulajdonjogát harmadik személynek nem ígérte oda vagy azt egyéb módon és eszközökkel nem adta harmadik személy birtokába vagy tulajdonába.

2. A Felek a szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük teljes tudatában kijelentik, hogy az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2013. évi CXLV törvény hatálya alatt végzik fémkereskedelmi tevékenységüket, fémkereskedelmi engedéllyel rendelkeznek. Amennyiben a Szerződő Felek hatósági engedélyekkel nem rendelkeznek – vagy azok hiteltelenek – vagy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyaggal kapcsolatos tulajdonjogukat nem tudják minden kétségek kizáróan igazolni, a Szerződés a Ptk. 6:118. § (3) értelmében nem jön létre, a Felek azonban kötelesek elszámolni.

3. A Felek szavatolják, hogy jog-, cselekvő- és szerződőképesek és ezen jogaikban nem korlátozottak. A Felek (jogi személyek esetén) szavatolják, hogy magyarországi székhellyel bejegyzett, jogi személyiségű gazdasági társaságok és a jelen szerződés megkötésekor képviseltükben eljáró ügyvezetők önálló cégjegyzési joggal felruházott képviselőik, akik a szerződés megkötésére a társaság legfőbb szervétől felhatalmazást kaptak.

4. A Felek szavatolják, hogy fizetőképesek, nem állnak csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt.

5. Amennyiben valamely fémkereskedelmi engedélyköteles anyag nem rendelhető hozzá az Európai Unió 259/93. rendelete szerinti zöld listához, akkor ennek bejelentési kötelezettsége a Szerződő Feleket terheli.

VII. A VÉTELÁR MEGFIZETÉSE. FIZETÉSI KÉSEDELEM
1. A kötelezett Fél a Szerződésben foglalt vételárat, az ott rögzített módon és ütemezés szerint köteles a jogosult Félnek megfizetni.

2. A vételár akkor tekintendő megfizetettnek, amikor a szóban forgó esedékes vételárrészlet (teljes vételár) a jogosult Fél a Szerződésben rögzített bankszámláján jóváírásra kerül. A kötelezett Fél fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot köteles fizetni, e kötelezettsége akkor is beáll, ha késedelmét egyébként kimenti. A késedelmi kamat mértéke évi 12%. A fizetési késedelem esetén a kamatszámítás a pénzügyi- vagy áruteljesítés elmaradásának időpontjától indul.

3. A kötelezett Fél késedelme esetén a jogosult Fél a szerződésszerű teljesítésre írásban felszólítja. Amennyiben a kötelezett Fél késedelme a 30 naptári napot meghaladja, a jogosult Fél a Szerződéstől – a kötelezett Fél szerződésszegésére alapítottan -, érdekmúlásának igazolása nélkül elállni. Elállási jogát az jogosult Fél a kötelezett Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja.

4. A Felek rögzítik, hogy a kötelezett Fél bármilyen, a Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségéből eredő késedelme a jogosult Fél késedelmét kizárja. A jogosult Fél kizárólag attól az időponttól esik késedelembe, amikor a kötelezett Fél a fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

5. A Felek kifejezetten kizárják, hogy a kötelezett Fél a Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségével szemben bármilyen, az jogosult Fél szembeni esetleges követelését beszámítsa.

VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MÓDOSULÁSA
1. A Szerződést – ha a Szerződés illetve az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – a Felek kizárólag konszenzussal, közös megegyezéssel módosíthatják. A módosításra a nyilatkozattételre, illetve a képviseletre vonatkozó jogszabályi és szerződési rendelkezések betartásával kerülhet sor.

2. A IX.1. pontban foglaltaktól eltérően jogszabály vagy a Felekre nézve kötelező hatályú hatósági rendelkezés a Szerződést módosíthatja. Ebben az esetben az Fél, akinek lényeges jogos érdekeit a Szerződés tartalmának megváltoztatása sérti, a bíróságtól kérheti a Szerződés módosítását vagy – indokolt esetben – elállhat a Szerződéstől.

3. A nyilatkozattétel elmulasztása – jogszabály eltérő rendelkezése, a Felek ellenkező megállapodása hiányában – nem minősül beleegyezésnek.

4. Az ÁSZF Mü-Gu Kft. általi módosítása – a Felek ellenkező megállapodásának hiányában – a már megkötött Szerződést nem érinti. A Mü-Gu Kft. az ÁSZF módosításaira oly módon hívja fel a Szerződő Felek figyelmét, hogy azokat az ÁSZF szövegében vastag szedéssel jelzi.

5. A Szerződő Felek a Szerződés hatálya alatt – a Mü-Gu Kft. kifejezett hozzájárulásával – jogosult maga helyett más, harmadik személyt állítani (a továbbiakban: Új Szerződő Felek), aki a Szerződés továbbfolytatását vállalja. Az Új Szerződő Felek belépésével a Felek közötti eredeti Szerződés módosul, az Új Szerződő Felek a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag meghatározott feltételekkel történő megvásárlását vállalva a Szerződő Felek helyére lép. A módosításra kizárólag a Mü-Gu Kft. által erre a célra rendszeresített szerződési formában kerülhet sor.

6. Az Mü-Gu Kft. megtagadhatja a hozzájárulását különösen akkor, ha az Új Szerződő Felek fizetésképtelenek, az eredeti Szerződés és az ÁSZF feltételeit vállalni nem hajlandók, vagy teljesíteni nem képesek, vagy egyébként, ha az Új Szerződő Felek belépése a szerződésbe az érdekeit sérti.

7. Amennyiben a Szerződő Felek az Európai Unió tagállamának, valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban bejegyezett jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek az fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tulajdonjogát – amennyiben az székhelyéül szolgál – fémkereskedelmi engedély nélkül szerezhetik meg. Az fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tulajdonjogának fémkereskedelmi engedély nélküli megszerzéséhez a Szerződő Feleknek teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelyéül szolgáló állam hatóságaitól fémkereskedelemre vonatkozó engedélyekkel rendelkeznek.

IX. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
1. A Szerződésben a Felek foglaló adásában állapodhatnak meg. Ebben az esetben a IX. 2-4. pontjában foglaltak alkalmazandók.

2. A foglaló – szerződéskötést megelőzően ismertetett – jogi természete szerint a felróható nem teljesítés szankciója. Ennek értelmében, ha a foglalót adó félnek (azaz a fizetésre kötelezett Félnek) felróhatóan meghiúsul a Szerződés, a foglaló elvész, ha viszont a foglalót átvevő félnek (vagyis a teljesítésre jogosult Félnek) felróható a nem teljesítés, a foglaló kétszeresen jár vissza. A foglaló szerződésszerű teljesítés esetén a vételárba beleszámít.

3. A fenti jogkövetkezmény alkalmazása helyett a jogosult Fél választhatja a Szerződés teljesítésére kötelezést is: a foglaló kétszeresének megfizetése vagy veszni hagyása nem jelenti automatikusan a Szerződés megszűnését.

4. A Szerződés meghiúsulása esetén a foglaló összegét meghaladó kár – az összegszerűség bizonyítását követően – külön igényként érvényesíthető.

5. Amennyiben a Felek a Szerződésben nem kötnek ki foglalót, azonban valamelyik Fél a másik Fél szerződésszegésére hivatkozással eláll a Szerződéstől, a Szerződés meghiúsulásáért felelős Fél a vételár 15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles a másik Félnek felhívásra 8 napon belül megfizetni.

6. A Szerződést a Felek közös megegyezéssel felbonthatják, a jogviszony ilyenkor a megkötésének időpontjára visszaható hatállyal szűnik meg. Ebben az esetben az eredeti állapotot kell helyreállítani, melynek keretén belül a Felek elszámolni kötelesek, a már teljesített szolgáltatások egyidejűleg visszajárnak.

7. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél írásban, indokolási kötelezettség nélkül, 30 napos felmondási idővel, az összes folyamatban lévő jogügylet lezárásával és elszámolásával bármikor felmondhatja.

8. A MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél jogosult a szerződést – a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatállyal felmondani, ha a MÜ-GU Kft. súlyos szerződésszegést követ el, különösen, ha az Árut nem veszi át, illetve fizetési kötelezettségének a számlában megjelölt határidőre nem tesz eleget, és a MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél által tűzött póthatáridő is eredménytelenül telt el.

9. A MÜ-GU Kft. jogosult a szerződést – a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el, különösen, ha a megrendelés teljesítésével indokolatlanul – póthatáridő esetén annak lejártától számított – 5 naptári napnál nagyobb késedelembe esik. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamely fél teljesítését a szerződés tekintetében valamely fél működési körén kívül eső, előre nem látható és a fél által el nem hárítható erőhatalom (vis maior) akadályozza, ez mindaddig mentesíti a reá hivatkozó szerződő felet a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ameddig a vis maior helyzet ténylegesen akadályozza a szerződés teljesítését. A vis maiorra hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben a vis maior helyzet a bekövetkezésétől számított 5 napon belül nem szűnne meg, úgy a másik fél – választása szerint- a jogkövetkezmények nélkül jogosult a szerződéstől való elállásra.

10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés hatályban léte alatt a MÜ-GU Kft. ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indulna, erről köteles MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél azonnali hatállyal írásban értesíteni. Amennyiben a MÜ-GU Kft. a fenti eljárásokat indokoló gazdasági helyzetbe kerül, MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél jogosult az ezen eljárás(ok)ról való tudomásszerzését követően a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni, a folyamatban lévő ügyek lezárásával és elszámolásával.

X. SZERZŐDÉS MUNKABIZTONSÁGI ZÁRADÉKA
Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi munkabiztonsági záradékot a szerződés teljesítése során, együttesen alkalmazzák.

1. Az 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvény 40.§ (2) bekezdése alapján a Szerződés tárgyában szereplő munkavégzési helyen (munkaeszközökkel) a Félnek a munkavégzést úgy kell összehangolnia, hogy az ott dolgozó(k)ra és a munkavégzés hatókörében tartózkodó/k/ra (idegen/ek/re ) veszélyt ne jelentsen.
2. Amennyiben azonos munkahelyen kettő vagy több Fél végez párhuzamosan munkát, az érintett Felek egymás között folyamatosan egyeztetni kötelesek az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében, nevezetesen egymás között egyeztetik:
– az anyag – energiavételezés módját, helyét,
– munkaterületek – Felek közötti – átadásának módját, sorrendjét,
– érintésvédelem kialakítását, megfelelőségét,
– munkaeszközök esetleges használatra való átadásának módját,
– anyagmozgatási, közlekedési útvonalak megfelelőségét, be- vagy leesés elleni védelmet,
– tűzveszéllyel járó munkák biztonságos végrehajtásának módját.
3. A MÜ-GU Kft. a folyamatos egyeztetés érdekében kellő rendszerességgel koordinációs megbeszéléseket tart, ahol a vitás kérdésekben a Felek egyeztetni kötelesek, valamint többek között megállapodnak:
– a munkabiztonsági ellenőrzés módjáról, időpontjáról,
– a munkavállalók munkavédelmi oktatásáról,
– munkabalesetek, rendkívüli események esetén követendő eljárásról,
– a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelméről,
– az egyéni védőeszközök alkalmazásának módjáról,
– az elsősegélynyújtás módjáról,
– a közös használatban lévő veszélyes berendezésekről,
– a munkaterületen biztosítandó tűzvédelmi berendezésekről.

4. Amennyiben a Fél az 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvény 87.§ 8. pontja szerint – mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó – csak az említett törvény 9.§ (2) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket köteles betartani, nevezetesen:
– Az olyan munkahelyeken, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni. A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése, rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos munkavégzést, a szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, fel- és lejutást.
– A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munka-végzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát.
– A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. E követelmény megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik.

– Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések – szükség szerinti együttes – alkalmazásával kell megvalósítani. Az előbbiekben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is.

– Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályok üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg.

– A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell.

5. Amennyiben a Mü-Gu Kft-vel szerződő fél a Mü-Gu Kft telephelyére belép, úgy köteles a telephelyen hatályos magatartási szabályok („Telepi Szabályok”) betartására, azokat magára nézve kötelezőnek kell tekintenie. A „Telepi Szabályok” a Mü-Gu Kft székhelyén lévő ügyfélváróban került kifüggesztésre, továbbá elektronikusan is elérhető a Mü-Gu Kft weboldalán: https://mugu.hu/telepi-szabalyzat/ .

XI. TITOKTARTÁS

1. Felek megállapodnak, hogy kötelesek a szerződés kapcsán a tudomásukra jutott üzleti titkot megtartani, az üzleti titok megtartására kölcsönös és korlátlan kötelezettséget vállalnak. Üzleti titoknak minősül minden, a szerződés kapcsán a felek tudomására jutó adat, tény és információ, így különösen a Fémhulladék eredete, ellenértéke stb.
2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés kapcsán tudomásukra jutott bármilyen tényt, adatot vagy információt csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel, és nem hozzák illetéktelen harmadik személy tudomására, kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig terheli.
3. A felek rögzítik, hogy a MÜ-GU Kft. részéről nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, amennyiben jogszabályi kötelezettségének, különösen a Fémtv. és a Vhr. rendelkezéseinek eleget téve adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségének tesz eleget az illetékes hatóság irányába.

XII. Együttműködés

1. Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi értesítést és közlést (továbbiakban: Értesítés) írásban kell elküldeni akkor is, ha Szerződés egyes pontjai kifejezetten nem jelölik ki az írásbeliséget.

2. Az Értesítés módja lehet: személyes átadás a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon, a fentebb felsorolt kapcsolattartó személyeknek, ajánlott tértivevényes postai küldemény a szerződő Felek jelen Szerződésben megjelölt képviselőinek az itt megjelölt e-mail címére és/vagy telefax-számára.

3. A MÜ-GU Kft.-t semmilyen jellegű felelősség nem terheli az olyan MÜ-GU Kft.-vel szerződő felet érő károkért, melyek telefaxon vagy e-mailen közölt Értesítések esetén az üzenet minőségének elégtelensége miatt keletkeznek.

4. A MÜ-GU Kft.-nem köteles a telefaxon vagy emailen adott értesítések érvényességének további vizsgálatára, ha jóhiszeműen eljárva bízhat abban, hogy azok a szállítói alkalmazottaktól származnak. A MÜ-GU Kft. nem vállal felelősséget a szándékosan és súlyos, gondatlanul okozott károk kivételével a telefaxon adott értesítés és a felhatalmazott személyek aláírásának hamisításából, vagy az üzenettovábbítás ezen módjából eredő bármely visszaélésből származó esetleges károkért.

XIII. JOGVITÁK

1. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben képtelenek lennének a közöttük felmerülő bármely vitás kérdést az egyeztetetési eljárás kezdeményezésétől számított 30 napon belül tárgyalásos úton rendezni, akkor a feleknek jogukban áll bírósághoz fordulni. Szerződő felek a jogvita eldöntésére – hatáskörtől függően – a Tatabányai Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

2 Amennyiben a Szerződés bármely kikötése vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség okát egy későbbi jogszabályváltozás kapcsán orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott szerződésrész érvényben, illetve hatályban tartása érdekében.

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Felek a közöttük fennálló jogviszony teljes időtartama alatt kötelesek kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően eljárni. E kötelezettség különösen vonatkozik egymás szolgáltatásait, a teljesítést előmozdító, ahhoz szükséges – adott esetben a jogszabály vagy hatóságok által megkövetelt – nyilatkozatok haladéktalan megtételére.

2. A Felek a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat – amennyiben a Szerződés vagy az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – írásban kötelesek megtenni. Az írásbeli nyilatkozatok akkor tekintendők érvényesen és hatályosan megtettnek, ha azok a másik Félnek a Szerződésben rögzített címére kerülnek ajánlott küldeményként feladásra. A postai küldeményeket a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A Mü-Gu Kft. több Szerződő Fél esetén az egyik nevére elküldött értesítést vagy egyéb közlést az összes Szerződő Félnek kézbesítettnek tekintik.

3. A Szerződő Felek – abban az esetben, ha a vételár kiegyenlítéséhez hitelintézeti kölcsönt, vagy egyéb támogatást vesz igénybe – kijelenti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően tájékozódott a hitel igénybevételével összefüggő folyósítási feltételekről, meggyőződött arról, hogy a jogszabály, illetve a hitelintézet által támasztott követelményeknek, előírásoknak és egyéb feltételeknek maradéktalanul megfelel. A hitel és a támogatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása a jogosultság igazolása, a folyósítási feltételek teljesítése, a bankköltségek viselése stb. a Szerződő Felek kötelezettsége és feladata. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a fenti kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik, a Mü-Gu Kft-t ezen a téren kötelezettség és felelősség nem terheli.

4. Amennyiben jogszabály, a Szerződés, illetve az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a napokban megállapított határidő alatt naptári napot kell érteni. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő az azt követő munkanapon jár le.

5. A Mü-Gu Kft. kijelenti, hogy a Szerződő Felek azon adatait, melyek a szerződéskötés kapcsán jutottak tudomására, az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett tartja nyilván és kezeli.

6. Jelen ÁSZF a keltének napjától határozatlan időre hatályos.

7. Jelen ÁSZF a Mü-Gu Kft https://mugu.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon kerül elektronikusan kihirdetésre, melynek elérhetőségét a Mü-Gu Kft folyamatosan biztosítja.

A Szerződő Felek a Szerződés aláírásával elismerik, hogy annak megkötését megelőzően az ÁSZF-et átvették, áttanulmányozták, rendelkezéseit a Mü-Gu Kft. közreműködői kérésre megmagyarázták, és azt megértették. Kijelentik továbbá, hogy a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésekre vonatkozó diszpozitív jogszabályi rendelkezésektől lényegesen eltérő kikötésekre vonatkozó figyelemfelhívást a Szerződő Felek tudomásul vették és megértették.

Budapest, 2021. január 01. napja

Segíthetünk?

Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

Telephelyi szabályzat PDF formátumban